« | »

Don Bosco any Madagasikara: midika inona?

2012-08-25 @ 06:54 in Finoana sy Fivavahana

Miteraka resa-be ho an'ny tsy katolika, ary mety mampametra-panontaniana ho an'ny mpino katolika ihany koa, amin'izao fotoana izao ny fandalovan'ny sisan-taolan'i Don Bosco any Madagasikara. Tonga tao Toliara tamin'ny 16 aogositra lasa teo tokoa mantsy ny vata fitaratra misy ny sisan-taolan'i Md. Joany Bosco ka entina mitety ireo tanàna misy ny irak'asa ataon'ny Salezianina ao Madagasikara ka hipaka hatrany Antsiranana mandritra indrindra ny JMJ (Androm-pirenena ho an'ny tanora) amin'ny maha mpiaro manokana ny tanora azy. Katolika aho no manoratra, hevitra amin'ny maha katolika no zaraina ary fomba katolika no resahina. Noho izany mety tsy ho azon'ny tsy katolika mihitsy ny resaka. Na izany na tsy izany dia zaraina ho an'ny rehetra mba hahalalana hoe hay toa izany no fandraisana sy iainan'ny katolika izao hetsika lehibe izao.

Md. Don Bosco no namorona ny fikambanan'ny mompera Saleziana ny taona 1859 tao Turin. Feno 150 taona izany ny nijoroan'ny fikambanana tamin'ny 2009. Tamin'io taona 2009 io indrindra ara no nanapa-kevitra ny fikambanana ny handefasana ny sisan-taolan'i Don Bosco hitety ireo faritra iasan'izy ireo erantany. Izany dia hifarana ny 2015 izay mifanindry indrindra amin'ny tsingerin-taona faha 200 taona nahaterahan'i Don Bosco. Efa nitety faritra sy firenena maro ny sisan-taolan'i Don Bosco talohan'izao nahatongavany eto Madagasikara izao, ary fahasoavana lehibe hatrany no nandraisan'ireo mpino katolika azy.

Inona marina ary no dikan'ity fandalovan'ny sisan-taolan'i Don Bosco ao Madagasikara ity?

Momba ny sisan-taolan'olomasina

Voalohany indrindra dia fomba iray manan-danja eo amin'ny Katolika ny fanajana ny sisantaolan'olomasina (reliques). Ary tsy voatery ho sisantaolana ihany fa izay rehetra nifampikasokasoka tamin'ilay olomasina, na fitaovana, na trano, na soratra ihany koa. Ny foto-pinoana mikasika ny fanajana ireny sisan-taolana ireny dia tsy mivoana amin'ny foto-pinoana fanajana ny olomasina. Ireny no porofo mivaingana fa tena niaina teo anivon'ny olona tokoa ilay olomasina, ka mampatsiahy ny oha-piainana feno fahamasinana niainany sy mamporisika ny hiaina toa azy ihany koa. Sy ny fahatsapana fa vokatr'izay fahamasinana niainany izay dia eo anilan'Andriamanitra izy ka afaka miara-mivavaka sy manampy ny vavaka ataontsika ao amin'ny fiombonan'ny Olomasina.

Tsy manana fahamasinana manokana ny sisan-taolana fa ny hany fahamasinana ananany dia ny fahatsapàna fa nisy olona izay niezaka hatrany nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka neken'ny Fiangonana ho azo alain-tahaka. Ny katolika izany isaky ny mahita sisan-taolan'ny olomasina dia tsy mijanona amin'iny zavatra hitany iny fa mahita kosa ny ambadika fonosiny dia ilay toetra masina azo alain-tahaka sy atao modely nananan'ilay olona fony izy tety an-tany. Tsy manana hery manokana ihany koa, araka izany, ny sisan-taolana fa ny hery hany ananany dia ny fahatsapàna fa miaraka sy miombom-bavaka amintsika ilay olomasina, manampy ny vavaka izay ataontsika amin'i Jesoa.

Don Bosco

Fivahinianana masina

Ny fahatsapàna izany firaisam-po sy fiombonana amin'ny olomasina izany no mahatonga ny katolika mandeha mivahiny any amin'ireny toerana nahaterahan'ny olomasina ireny, na koa mijery ny toerana misy ny sisan-taolan'ny olomasina ireny. Fivahinianana masina na pélerinage no iantsoana izany dia izany. Tsy voatery afaka handeha hamonjy fivahinianana masina avokoa anefa ny olona rehetra ka dia nandray fanapahan-kevitra ny fikambanan'ny Saleziana hitondra ny sisan-taolan'i Don Bosco hivahiny indray any amin'ny olona. Izany hoe tsy ny mpino intsony no hifindra toerana hamonjy fivahinianana masina fa i Don Bosco no tonga manatona azy ireo. Io izany no antony voalohany.

Famangiana

Amin'ny maha lehibe mpanorina ny fikambanan'ny Saleziana an'i Don Bosco, toa ireo lehibem-pikambanana rehetra, dia endriky ny fitsidihany ny asan'ny misionera ihany koa izao fandalovan'ny sisan-taolan'i Don Bosco izao. Famelombelomana sy fanehoana ny asa vita sy ny mbola tokony hatao, ho voninahitr'Andriamanitra. Mandritra izao famangiana izao dia ny Fiangonana manontolo mihitsy no mitsidika sy mijery ireo toerana misy ny mompera sy masera saleziana. Miara-mivavaka amin'izy ireo sy mahita ny asa ataon'izy ireo. 

Fizaram-pahasoavana

Antony iray ihany koa dia ny fizaràna ny fahasoavana sy ny fifaliana azon'ireo izay mahita tsy tapaka isanandro ny sisantaolan'i Don Bosco ao amin'ny Basilika Marie Auxiliatrice ao Turin. Tsy notazomin'izy ireo ho azy irery izany fahasoavana izany fa nekeny hozaraina amin'ny kristianina hafa maneran-tany.

 

Hevitra

ilay resaka natsidiky ny namana sasany izany dia tsy ilay hoe fanajana ilay sisan-taolana na fanajana ny relique, fa ilay fihevitry ny katolika maro (ary indrisy fa misy io)hoe raha ny mpino katolika no manaja sisan-taolan'olomasina, na sary vongana na izay zavatra mahakasika olomasina (amin'ny maha-relique azy) dia mety fa raha ny tsy mpino no manaja ny taolambalon-drazana na manaja vongam-bato na tsato-kazo, sns, dia lazaina fa manompo sampy.
Izay ilay adihevitra teraka matetika - ary miverina indrindra amin'izay fandalovan'ity sisan-taolana ity any Madagasikara izao - satria any amintsika dia mbola misy tokoa ireo mandala ny Zanahary sy ny Razana fa tsy ny Andriamanitra inoan'ny Kristianina.
Ka amiko tsy tokony ho teraka ny resabe raha samy manaja tsy mifanome tsiny sy tsy mifampitsongoloka ny tsirairay avy.
Ny tena mampalahelo fotsiny dia matetika ny mpino an'i Zanahary sy ny Razana no tena voatsongoloka, angamba noho rizareo vitsy an'isa, ka "voasoketa" ho mpanompo sampy.

Fa amiko dia tsy mampaninona ahy fa mitovy sy mety daholo izay ataon'ny rehetra raha izay no hitany fa hahitany fahasoavana e, tsy tokony hifanenjika fotsiny ;)

Nampidirin'i ikalamako @ 09:12, 2012-08-21 [Valio]

hery

ikalamako: ity no valiny avy aty amiko :-)

Ny atao hoe fanompoan-tsampy dia ny fakàna zavatra na olona iray ho andriamanitra na manana ny herin'andriamanitra

Tsy haiko aloha hoe ahoana no ataon'ny malagasy rehefa milalao taolana... fa ny katolika no haiko. Ka ny an'ny Katolika arak'io nolazaiko teo ambony io dia tsy filalaovana no atao fa fanajana. Tsy atao Andriamanitra ilay taolana na ilay olomasina. Raha toa tahaka izany no ataon'ny Gasy dia tsy mbola nilaza hoe fanompoantsampy mihitsy ny Katolika.

Ny tenenin'ny katolika hoe fanompoantsampy dia ny fandraisana ireny taolana ireny (na olomasina io na razana) ho andriamanitra na mitovy lanja sy mahasolo an'Andriamanitra. Ka raha manao izany ny katolika dia teneno hoe manompo sampy, ary raha manao izany koa ny Malagasy dia aza gaga raha antsoin'ny katolika hoe manompo sampy.

Nampidirin'i hery @ 14:27, 2012-08-21 [Valio]

Na dia mpianatra tany amin'ny sekolin-dry "sefrera" aza aho fony fahazaza, dia kolontsaina tsy mba fantatro loatra ny fombafomba katôlika. Ka noho izany dia nahaliana ahy tokoa ny namaky an'ity lahatsoratra ity.

Nampidirin'i LhlTsRs @ 12:44, 2012-08-26 [Valio]

Marina ihany tokoa zay hevitr'ikalamako izay ka ilana fanazavana misy2 eo anivon'ny fiangonana ny momba ilay sisan-taolana hajaina.

Nampidirin'i Blanche @ 19:23, 2012-08-31 [Valio]

Miarahaba ny mpandalo rehetra ato. Za de nivavaka sy notaizana tao @ Katolika saingy tsy nanaraka ny fombafomba tao anefa, matoa aho nanaraka an dia natahotra ny olon-dehibe fotsiny t@ izany.Isaorako an'i Jesoa Tompo ny nanovany ny foko sy ny fiainako noho ny herin'ny Fanahy Masina sy ny Teniny, teo koa ny mpanompon' Andriamanitra izay nitory ny Filazantsarn'i Jesoa tamiko. Tena talanjona aho taty aoriana raha nandinika ny fiainako sy ny zavatra nataoko teo anivon'ny Soratra Masina novakiko, kay tena nanaonao foana sy niaina tao anaty ny haizina aho, nanota sy nanao tsinotsinona an' Andriamanitra, ary dia feno fisaorana Azy isan' andro, taty aoriana dia namaky an'ity Soratra Masina ity aho, Mpitoriteny toko faha 9"5 Ny velona manko mba mahalala fa ho faty izy; fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy misy valisoa intsony ho azy satria efa nohadinoina ireo. 6 Ka na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levona hatry ny ela; ka tsy manana anjara intsony amin'izay zavatra atao ety ambonin'ny tany izy." dia izao no lesona azoko Raha io Tenin' Andriamanitra io no hajaiko sy hajaintsika dia tsy misy intsony ny famadihana, ny firesahana @ maty sns
Manova ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary mitondra famonjena azo antoka ry havana ny mamaky Soratra Masina, ka manentana antsika aho mba hamaky Soratra Masina, i Jesoa no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana, mpanota daholo ny olombelona rehetra , mila an'i Jesoa daholo isika mba hamonjy antsika , i Jesoa Zanak' Andriamanitra irery ihany no mpanelanelana antsika olombelona @ an' Andriamanitra Ray, Izy irery no nanolo-tena ho fanavotana antsika mpanota(Jaona 14:6; Romana 3:10;23;, Rom 5:8,1 Timoty 2:3-6)
Miantso antsika rehetra Andriamanitra mba hibebaka (Romana 10:9-10)ka raha mandre ny feony ianao anio dia valio Izy (Hebreo 3:8; 15 sy Heb 4:7),matokia Azy @ fonao manontolo dia raiso i Jesoa Kristy ho Tompo tokana ho mpandidy sy mpanapaka ny fiainanao sisa rehetra eto an-tany eto(Filipiana 2:11, Kolosian 2:6, hiaraka hifaly sy ho sambatra mandrakizay miaraka @ i Jesoa Mpanjaka isika any @ ilay Jerosalema vaovao (2 Pet 3:13; Fanambarana (Apok) toko faha 21 manontolo.
Tia antsika Andriamanitra ary tiany hovonjena daholo isika mba tsy ho very any @ Helo(Afobe).(2 Pet 3:9; Fanambarana (Apokalipsy) 22:15; 21:8, 1 Kor 6:9-11, Efesiana 5:5))
Mahereza daholo an dia miambena mandrakariva fa tsy fantantsika izay hihavian'i Jesoa Tompo,io no fotoana lehibe handrasantsika mpino rehetra eran-tany.
Ny hafatr'i Jesoa dia ity"18 Dia nanatona azy rehetra i Jesoa ka nanao taminy hoe: Efa nomena Ahy avokoa ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany; 19 koa mandehana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra; ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,
20 sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro Aho miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatongan'ny fiafaran'izao tontolo izao." (Matio 28:18-20)

Nampidirin'i Malala @ 20:48, 2012-11-16 [Valio]

Miarahaba antsika rehetra, ho an'i Malala sy ny mitovy hevitra aminy

Miteny eto aho satria fahatsapana ilay izy.
Voalohany aloha notaizana t@ finoana katolika ianao hoy ianao anefa nomarihanao koa fa ny fonao dia tsy tao fa toa noterena fotsiny ihany ianao. Indrisy, izay ilay hoe voa nafafy raha azoko tsara, tsy voatery haniry satria efa ny fonao ny nanda ka lasa tsy afaka namakafaka ny sainao. Ny tsara aloha dia niezaka tsy nanary an'Andriamanitra ianao na dia nitady fomba hafa araka ny niheverenao fa misy ilay Fanahy Masina. Tsy handa ireo teneninao ireo aho fa ilay fipetrak'ilay fahamarinana no misy tsy azonao kely miala tsiny aho.
Raisiko ilay Mpitoriteny 9,5 noteneninao teo aloha anombohana azy. Eritrereto tsara aloha hoe inona ilay maty tena tiana tenenina. Raha hohadinoina daholo anie ny maty rehetra dia tsy nisy akory ny fanjakan'ny lanitra. Izaho miteny anao fa na i Elia sy Moizy (Mosesy) ary dia mbola nirahin'Andriamanitra niresaka (toa nankahery) an'i Jesoa t@ Izy niova tarehy teny an-Tendrombohitra. Ny tiako iaviana dia inty misy ny maty vatana ary misy ny maty fanahy. Amin ny tena kristianina dia io fahafatesana fanindroa io no tena atahorana. Ny fahafatesan'ny vatana dia zava-poana raha tena manam pinoana marina: porofo, mbola azonao atsangana ny olona maty vatana iray raha tena ao aminao i Jesoa kristy.
Ary io firesahintsika amin'ireo any an-danitra efa nankasitrahan'Andriamanitra ireo ilay tandindon'ny paradisa dia ny Eglizy (fitambaran'ny mponin'ny lanitra sy ny ety an-tany), izay ko ilay hoe "ety antany tahaka ny an-danitra"
Ny hoe i Jesoa ihany no mpanalalana tsy handiso izay aho fa marina dia marina tokoa izany voalazanao izany fa mbola tsy ampy ihany koa. Izy irery no mpanalalana, izay ekeny dia ekena any an-danitra. Ny ataon'ny olomasina noho izany dia mangataka Aminy toa isika velona mifampivavaka, saingy ireo atao hoe efa akaiky kokoa Azy kristy noho isika satria efa sitrany. Moa ianao va tsy efa nivavaka ho an'ny namanao na mbola tsy nivavaka ho anao ny namanao: tsy izany va ny tena fitiavana. Ka raha izany isika kristianina tsy maharesy antsika ny fahafatesan'ny vatana ary tsy atahorantsika ary ireo efa nandresy izany dia akaikin'ny Kristy moa va tsy mba afaka angataka Aminy ho Antsika (izay ilay hoe miaro: mangataka amin'ny Kristy, misy fiarovana lehibe mihoatra noho izany va)
Efa napetrak'i Jesoa tamin'ny Eglizy koa ny fahefana hoe izay vahanareo ety an-tany dia ho vahana any an-danitra. Anisan'ny fitiavana napetrany izany. Ny nametraka ny Fiangonana koa dia tena nolofosan'i Jesoa ary io fiangonana napetrany io no Nametraka ny soratra masina mba ho base

Nampidirin'i ferioty na liva @ 07:28, 2013-01-04 [Valio]

Isaorana indrindra ny Tompo nanome antsika tsirairay tombon'andro androany, dia faly miarahaba ny mpandalo sy ny mpamaky ato. Misaotra betsaka an'i Liva nanome ny hevitrao, Andriamanitra hitahy antsika tsirairay dia Ilay fitiavany (Agape), ny Fahasoavany tsy mety ritra ary ny famindram-pon'ny Tompo homba antsika rehetra. Ho ahy manokana dia tsy manery aho hoe inty atao na ity tsy atao, na hoe marina ny ahy ary diso ny an'ny ra anona, ny anjarako @ maha mpanompon'i Kristy ahy dia mizara izay kely fantatro, tsy anjarako ihany koa ny mandresy lahatra fa asan'ny Fanahy Masina izany ary fanomezana avy amin' Andriamanitra (gifts).

Mahereza daholo ao @ i Jesoa Kristy Tompo.

Malala
Sola Gratia, (saved) by grace alone.
Sola Fide, through faith alone.
Solus Christus, in Christ alone.
Sola Scriptura, standing on Scripture alone.
Soli Deo Gloria, glory to God alone.

Izay manana fanontaniana ka vonona hifandray amiko amim-pitiavana (Agape) sy amim-panetrentena, amim-pifaliana mba ho voninahitry ny Tompo dia afaka mifampiresaka @ alalan'ity adiresy ity isika: Rmalalatiana002@aol.com

Nampidirin'i Malala @ 16:41, 2013-01-04 [Valio]

misaotra an'i Malala maina ny voalazanao fa asan'ny Fanahy Masina tokoa no tokony anjaka ary hanazava ny tsirairay. Ary izay ilay didy vaovao dia ny fitiavana no tena antony ary nahafehy ny didy folo. Ny fombafomba fanehoam_pitiavana ihany. Mirary soa ho an'i rehetra

Nampidirin'i ferioty na liva @ 06:03, 2013-01-08 [Valio]

vakiana hoe marina fa tsy maina ilay eo ambony azafady

Nampidirin'i ferioty na liva @ 06:08, 2013-01-08 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
hery

Ho hitanao ato ny isandroko. Angoniko ato mba hovakiako indray any aoriana any :-)

calendar
« Aprily 2019 »
At Ta Ar Ak Zo As Ah
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Rohy
  • Blogroll
Tahiry